خدمات سفارش و خرید

ما در نکسا لایف به ایجاد و حفظ آرامش و آسایش زندگی شما متعهد هستیم. از این رو همه ی توان و انرژی خود را صرف ارائه خدمات حرفه ای به ساکنین مجتمع ها می نماییم. برای این کار، تمامی فروشندگان کالا ومارائه دهندگان خدمات در محدوده مجتمع شناسایی شده و یکی از نیروهای خدمات، بر اساس برنامه زمان بندی مشخص، خریدها و خدمات در منطقه را انجام خواهند داد. این خدمات شامل موارد زیر می باشند:
خرید از سوپرمارکت
خرید نان تازه
خدمات لاندری
خرید دارو

تماس با ما