خدمات فنی داخل واحدها

یکی از مهمترین موضوعات در هر ساختمان، لزوم نگهداري و تعميرات پيشگيرانه تجهيزات و تاسيساتي است كه وظيفه تامين شرايط مناسب محيطي و آسايش و ایمنی ساکنان را به عهده دارند.

منظور از نگهداری و تعميرات، مجموعه فعاليتها و عملياتی است که در جهت حفظ ، کنترل و افـزايش عمر مفيـد تجهيزات و تأسيسات انجـام می شود. انجام اين امر مستلزم ايجـاد يک نظام نگهداری و تعميرات بـوده که مواردی از قبيـل برنامه‌ريـزی نگهداری و تعميرات اصلاحی اساسی، پيشگيرانه و قابل پيش بينی را شامل می شود.

کاهش هزينه های انرژی مانند (برق، سوخت و غيره).
کاهش هزينه های تعميرات تکراری و متوالی و در نتيجه استفاده بهتر از قطعات يدکی و ....
افزايش کيفيت راهبری و جلوگيری از مشکلاتی که بر اثر خرابی تجهيزات و دستگاه ها به وجود می‌آيد.
ايجاد نظم و ترتيب و استاندارد کردن کارهای تعميراتی.
بهينه نمودن هزينه های نگهداری و تعميرات.
ارزيابی کار تجهيزات، دستگاه ها و سيستم های موجود، به منظور تنظيم سياست های آتی خريد آنها.
تماس با ما