خدمات نگهداری فضای سبز

ما در نکسا لایف خدمات حرفه ای در خصوص نگهداری و زیبا سازی فضای سبز عمومی مجتمع ارائه می دهیم. خدمات فضای سبز بر اساس برنامه زمان بندی مشخص و متناسب با گل و گیاهان موجود در مجتمع قابل ارائه می باشد. این خدمات به شرح ذیل است::
آبیاری
پیرایش، کودرسانی، سم پاشی، آفت زدایی
کاشت گیاهان فصلی
گل آرایی لابی و فضاهای مشاع
خدمات مشاوره

تماس با ما