خدمات مدیریت اجرایی

مدیر اجرایی مجتمع با توجه به گذراندن دوره های آموزشی تخصصی و حرفه ای، شایستگی ها و مهارت های ارتباطی، فن بیان و آگاهی های ایمنی، بهداشتی و امنیتی لازم را برای انجام وظایف خود کسب نموده و رابط هیأت مدیره مجتمع با ساکنان و تضمین کنندهی آرامش، آسایش و امنیت آنان است. از مهمترین وظایف مدیر اجرایی مجتمع می توان به موارد زیر اشاره نمود:
مراقبت کامل در حفظ اطلاعات ساکنان در هنگام برخورد با تمامی افراد (افراد عادی یا مأموران دولتی).
همکاری در خزانه داری مجتمع و جمع آوری شارژها و ثبت درآمد و هزینه و گزارش آن به همراه مستندات.
نظارت بر عملکرد عوامل اجرایی و خدماتی به منظور اداره، راهبری، نگهداری ساختمان و ارائه خدمات رفاهی به ساکنان.
همکاری در تشکیل جلسات و نگهداری صورتجلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره و اطاع رسانی تصمیمات متخذه به ساکنین
رسیدگی به شکایات هر یک از ساکنان در تمامی موارد و پیگیری جهت پاسخگویی مناسب
صدور گواهی تسویه حساب هزینه های مشترك در موقع فروش، اجاره، رهن و... هر یک از آپارتمانها به دفاتر اسناد رسمی
پیگیری بیمه نمودن تمامی بنا در مقابل حوادث غیر مترقبه و آتش سوزی
پرداخت قبوض و پیگیری موارد اداری مربوط به مجتمع
هماهنگی کامل با ساکنین جهت ارائه کلیه خدمات هتلینگ اختصاصی و سفارشی

تماس با ما