مدیریت مالی پرداخت های عمومی


یکی از مهم ترین فعالیت ها در نظم بخشیدن به عملکرد مناسب در مجتمع های مسکونی، مدیریت فرآیندهای مالی می باشد. ما در نکسا لایف با طراحی و پیاده سازی نرم افزار کاربردی مبتنی بر موبایل، سامانه مدیریت مالی را به راحتی و بدون دغدغه انجام می دهیم. در این سامانه تمامی مراحل شامل محاسبات مربوط به شارژ واحدها و پرداخت های آنها به صورت اینترنتی انجام شده و ثبت و ضبط می گردد. نظارت و کنترل بر امور مالی را در بخش های مختلف به شرح ذیل مدیریت می نماییم:

  • وصول شارژ واحدهای مسکونی و مدیریت هزینه ها( تنظیم حساب ها، پرداخت قبوض و انجام هزینه ها و دیگر امور مالی)
  • مدیریت اسناد مجتمع
تماس با ما