نظارت بر عملکرد پیمانکاران فرعیاز آنجا که تعدادی از تجهیزات موجود در مجتمع نیازمند مراجعه و سرویس پیمانکاران فرعی و تخصصی می باشد، ما در خانه آرمانی مسئولیت نظارت و پیگیری عملکرد پیمانکاران فرعی را که عموما دغدغه ی اصلی ساکنین در مجتمع های مسکونی می باشد را در حوزه های مختلف بر عهده می گیریم. بر این اساس، پیگیری عقد قرارداد و نظارت بر اجرای صحیح قرارداد پیمانکاران مزبور مطابق با استانداردهای کشور بر عهده این شرکت می باشد. مواردی چون:

  • آسانسورها
  • سیستم اعلام و اطفاء حریق
  • دیزل ژنراتور
  • موارد دیگر
تماس با ما