اساسنامه و آیین‌نامه داخلی مجتمع های مسکونی


نکسا لایف به عنوان پیشرو در زمینه راهبری و نگهداری رزیدنس ها و مجتمع های مسکونی در نظر دارد تا در این بخش به موضوعات مهم و لازم در اساسنامه و آیین‌نامه داخلی مجتمع های مسکونی اشاره کند.
به طور کلی اساسنامه و آیین‌نامه داخلی مجتمع های مسکونی باید شامل موارد ذیل باشد:

اساسنامه:
مقدمه
فصل اول : مشخصات
فصل دوم : ارکان مجتمع
الف – مجامع عمومی ب – تشکیل مجامع عمومی ، ج- وظائف و اختیارات مجمع عمومی عادی سالانه ، د- وظائف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده ، هـ - هیأت مدیره ،
فصل سوم : امور مالی مجتمع
فصل چهارم: حقوق و وظایف مالكان
فصل پنجم: انجام عملیات ساختمانی و تغییرات داخلی در آپارتمان ها
فصل ششم: هزینه‌ها و عوارض ومالیات های مربوط به قسمت‌های مشترك و نحوه وصول آنها
فصل هفتم: ذخیره احتیاطی تعویض و نوسازی
فصل هشتم : نقل و انتقال، اجاره و حق استفاده و سكونت
فصل نهم – بیمه ساختمان
فصل دهم – مقررات متفرقه


آیین نامه داخلی:
بخش اول ـ اصول کلی
بخش دوم ـ شرایط عمومی
بخش سوم ـ جرائم
بخش چهارم ـ مقررات متفرقه
جهت دریافت فایل کامل اساسنامه و آیین‌نامه داخلی مجتمع های مسکونی کلیک نمایید.
تماس با ما