پیاده سـازی دوره های آموزشی مبتنی بر کنترل کیفیت نکسا لایف

هدف سیستم مدیریت کیفیت چیست؟

• ایجاد یک چشم‌انداز برای کارمندان
• تعریف استاندارد برای کارمندان
• ایجاد انگیزش در سازمان
• تعیین هدف برای کارمندان
• کمک به جهت‌دهی به فرهنگ سازمانی

جهت استقرار سیستم کنترل کیفیت می بایست :

یک چارچوب سازمانی با توصیف شغل دقیق، الزامات اساسی تضمین کیفیت است. برای قرار دادن یک نفر در برنامه تضمین کیفیت خود، توصیف شغل را که شامل مدارک و آموزش مورد نیاز برای انجام وظایف مشخص شده است، بنویسید.این برنامه باید شامل مدارک مربوط به آموزش واقعی و شرایط فردی که دارای موقعیت است، باشد. موقعیت شخص مسئول تضمین کیفیت باید شامل آموزش مورد نیاز، مستندات باشد که دارنده موقعیت، آموزش و راه مستقیم گزارش را به مدیریت بالاتری می دهد. برنامه تضمین کیفیت شما نه تنها باید مشخص کند که چه کسی مسئول انجام یک کار خاص است، بلکه باید مشخص کند چه کسی مسئول بررسی کار است. در کسب و کارهای کوچک مجاز است که فردی که کار را انجام می دهد نیز آن را بررسی کند، اما او باید این تأیید را به عنوان یک کار جداگانه انجام دهد، طبق روال جداگانه.در سازمان های بزرگتر، کارکنان در همان بخش می توانند کار یکدیگر را بررسی کنند. اما برنامه تضمین کیفیت اغلب مشخص می کند که برای انجام وظایف مهم، تأیید کار باید توسط کسی که به ویژه واجد شرایط است انجام شود و ممکن است بخشی از یک واحد تضمین کیفیت متمایز باشد.

مراحل اجرایی :

ایجاد فرهنگ سازمانی
تعهد مديريت و تشكيل تيم حرفه ای
توصیف تمامی شغل ها ( شرح شغل ، شرایط احراز و...)
برنامه ريزي دقیق از پیاده سازی کنترل كيفيت و آگاهي نسبت به آن به تمامی کارکنان
پیاده سازی نقشه راه
سرمايه گذاري روي كاركنان
تهیه دفترچه شغل و آموزش
اجرائی نمودن
بازنگري و ارزيابي فعاليتها در طول مسیر
نظارت بر كيفيت و پشتيباني از آن به صورت فرايندي مستمر،

1-1 استاندارد شغل:

مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفه اي نيز گفته مي شود.

استاندارد آموزش:

نقشه‌ی يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل.

نام يك شغل:

به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطلاق مي شود.

شرح شغل:

بيانيه اي شامل مهمترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل، كارها ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي، مسئوليت ها، شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل.

شغل های مورد نظر جهت برگزاری دوره های آموزشی :

مدیر اجرایی مجتمع
لابی من
بل من
نگهبان
پاکبان
تکنسین تاسیسات / فنی ( مکانیکال / الکترونیکال )
کافی من
خانه داری
پذیرائی اختصاصی در منزل

شايستگي:

توانايي انجام كار در محيط¬ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد.

دانش:

حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني لازم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي كه مي تواند شامل علوم پايه (رياضي، فيزيك، شيمي، زيست شناسي)، تكنولوژي و زبان فني باشد.

مهارت:

حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي معمولاً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود.

نگرش:

مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت¬هاي غير فني و اخلاق حرفه اي مي باشد.

ايمني:

مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود.
تماس با ما