برگزاری مجمع عمومی، نهادی برای تصمیم‌گیری گروهی توسط نکسالایف

با تدوین اساسنامه مجتمع‌های مسکونی تحت پوشش نکسالایف و همچنین با اتکا به تجارب چهارساله مدیریت و دبیر جلسات مجمع عمومی، در ماه گذشته شاهد برپایی جلسات مجمع عمومی در گروهی از مجتمع‌ها بودیم. تجربه‌ای موفق در تصمیم گیری گروهی.