بازدید از موسسه خیریه کارآفرینان آرا شمیران

مسئولیت اجتماعی هر شرکتی مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت می بایست در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند انجام دهد. نکسالایف با تعهد به مسئولیت اجتماعی خود تصمیم گرفته است اولین قدم های خود را با همراهی و همدلی با موسسه خیریه کارآفرینان آرا شمیران انجام دهد.
موسسه خیریه کارآفرینان آرا شمیران در سال ۱۳۹۴ با شماره ۳۸۴۳۱ به ثبت رسید و با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی قدم در مسیر توانمندسازی جوانان و نوجوانانی گذاشت که به واسطه جبر زمانه از خانواده جدا شده بودند و پس از سپری کردن دوره ای در مراکز نگهداری و شبه خانواده، پس از ۱۸ سالگی بدون داشتن یک حامی موثر ملزم به ترک آن مراکز و حضور در جامعه بودند.
تجربیات فراوان ما در طی سالیان در حوزه های مختلف آسیب به ما آموخت که لازمه ی اثربخشی اجتماعی، تمرکز بر ارتقاء سطح نگرش و آگاهی جامعه هدف است.…