جلسه‌ای به سبک مدیران موفق

جلسه‌ای به سبک حرفه‌ای بخش مهمی از اوقات کاری مدیران شر‌کت‌ها و سازمان‌ها را برخود اختصاص می‌دهد. جلسات ماهانه مدیران نکسالایف نیز با ابجاد فرصت برای ارتباط صمیمی و موثر، بروز بازخوردهای نهفته و در نهایت افزایش هویت تیمی، در صدد افزایش زمینه‌های مشارکت سازمانی است.

در خردادماه با رویکردی تازه، شاهد برپایی جلسه‌ای متفاوت، در هتل گاجره بودیم. جلسه‌ای با صمیمیت بیشتر، تبادل نظر شفاف و بی‌پرده و تمرین کار گروهی.