هفتمین اجلاس بناهای فاخر با حضور و مشارکت نکسالایف

هفتمین رویداد سرمایه گذاران و سازندگان بناهای فاخر با حضور و مشارکت نکسالایف برگزار گردید.
دلیل حضور جدی نکسالایف در این اجلاس و نمایشگاه جانبی آن راهبری های شرکت در خصوص ارتقا کیفیت خدمات در مدیریت و بهره برداری مجتمع های فاخر می باشد. این راهبری ناشی از داده های واقعی و تجارب گران بهای مدیران شرکت از تاثیر معماری و توجه آن به نیازهای بهره برداری در ایجاد تناسب و کفایت می باشد.
ما بر این باوریم حوزه معماری و زیبایی شناسی با حوزه کارکردی و نیازهای بهره برداری بهترین نتیجه یعنی حس خوب زندگی را برای ساکنین به ارمغان خواهد آورد.