15 سالگرد تاسیس گروه نکسا

با بالا بردن پرچم پانزده ساله، گروه نکسا به عنوان نمادی از رشد مداوم، نوآوری مستمر و تعهد بی پایان، همواره در مسیری از ارزش ها و ایده آل های خود پیش می رود.
هر سال یک گام جلوتر و هر روز یک قدم نزدیکتر به اهداف بزرگش، با انگیزه قوی به راه خود ادامه می دهد.
پانزده سال توام با رشد، نوآوری و تعهد است.در این مسیر ما همواره به دنبال بهبود و آفرینش هستیم و تمام تلاش ما به سوی آینده ای روشن و پر از ارزش هاست.
در پانزدهیمن سالگرد نکسا خوشحالیم که خانواده ی ما، همراهانی چون شما دارد…