مدیریت واگذاری واحدها

مشاوری مطمئن

واحد واگذاری نکسالایف می تواند با ارائه برنامه های مختلف شامل،معرفی منطقه جهت سرمایه گذاری، روش های مختلف سرمایه گذاری ملکی، کارشناسی ملک و … مشاوری امین در جهت برنامه های ملکی باشد.

یکپارچه سازی واگذاری واحدها

هنگام واگذاری واحدها، شناسایی افراد خریدار یا مستاجرین میتواند بسیار مهم باشه، چرا که بعد از استقرار در واحدها، تازه متوجه این انتخاب هوشمند خواهید شد.

مطالعه و کارشناسی قیمت

روال قیمت گذاری بعد از تحقیقات در سطح منطقه بگونه ای می باشد که همیشه ارزش ملک حفظ و ارزش افزوده ایی نیز داشته باشه که سرمایه گذار با خیال راحت سرمایه گذاری خود را انجام دهد.


شناسایی بازار هدف

نکسالایف همیشه سعی دارد قبل از واگذاری هر واحد انتخاب کند که شایسته سالاری خریدار کاملا مشهود باشد.