دستورالعمل استفاده از روف گاردن

نکسالایف به عنوان پیشرو در زمینه راهبری و نگهداری مجتمع های مسکونی در نظر دارد تا در این بخش به دستورالعمل های لازم جهت استفاده از روف گاردن مجتمع های مسکونی اشاره کند.
به طور کلی روف گاردن (Roof Garden) یا فضای سبز روی پشت بام به مکانی گفته می شود که فضای سبز بر روی سقف (چه پشت بام، چه حیاط و …) اجرا شده باشد و بستر کشت گیاه، در ارتفاعی بالاتر از سطح خاک زمین بر روی بستر مصنوعی شکل گرفته باشد. روف گاردن فضایی مشاع و متعلق به همه ساکنان است و استفاده از آن برای همۀ ساکنین مجتمع اعم از مستأجر و موجر به شرط رعایت قوانین ذکرشده آزاد است.
به طور کلی دستورالعمل های استفاده از روف گاردن در قالب سه مولفه قابل توضیح است:
1- ضوابط تعیین وقت و تحویل فضا برای استفاده اختصاصی از روف گاردن
2- وظایف واحد استفاده کننده
3- وظایف مدیر مجتمع