راه اندازی مجتمع اداری تجاری نسل

مجتمع اداری تجاری نسل

مجتمع اداری تجاری نسل ساختمانی 16 طبقه که 1 طبقه از آن به واحدهای تجاری اختصاص یافته و بقیه طبقات واحدهای اداری می باشند.
نکسالایف افتخار دارد که از ابتدای آذر سال 1401 در این مجتمع حضور داشته باشد و خدمات مدیریت و راه اندازی مجتمع را ارائه نماید.