راهکارهای نکسالایف

-طراحی و استقرار ساختار و تشکیلات کارآمد مدیریت
-برندینگ
-تهیه رژیم و سهمیه بندی استفاده از فضاهای مشاع
-گردشکارها، دستورالعمل ها و روش های اجرایی، چک لیست ها و استاندارهای اختصاصی ارائه خدمات
-استقرار استاندارها و آموزش حین خدمت
-کارسنجی و تقسیم کار
-مستند سازی و آرشیو

مجتمع های تجاری.

راهبری نظم و انضباط

هتل ها و مجتمع های گردشگری.

مدیریت فاز راه اندازی و بهره برداری اماکن اقامتی و پذیرایی شامل هتل ها، رستوران ها از قبیل برنامه ریزی تأمین و تکمیل زیرساخت ها و تجهیزات، گزینش و سازماندهی نیروی انسانی، تهیه و پایلوت استانداردهای ارائه خدمت، سنجش کیفیت ارائه خدمات و …

اپلیکیشن نکسالایف.

با نصب اپلیکیشن نکسالایف، زندگی ایده آل خود را، آسان و مدرن تجربه کنید.
1.مدیریت اطلاعات و تعامل
2.مدیریت دریافت سفارشات و در خواست های ساکنان
3.مدیریت نظارت و ارزیابی
4.مدیریت پرداخت ها و هزینه ها
ورود به نسخه وب
دریافت نسخه اندروید

مستند سازی و آرشیو

محافظت از اسناد و مدارک مجتمع در بخش اداری، فنی و تاسیساتی برای ساکنان و هیئت مدیره

برندینگ

تامین مجموعه ای از اصول و فرمت های مشترک در تمام اقلام مورد استفاده در مجتمع از جمله لباس پرسنل، اقلام اداری، تجهیزات و…. به صورت متحد الشکل