اساسنامه و آیین‌نامه داخلی مجتمع های مسکونی

نکسالایف به عنوان پیشرو در زمینه راهبری و نگهداری مجتمع های مسکونی در نظر دارد تا در این بخش به موضوعات مهم و لازم در اساسنامه و آیین‌نامه داخلی مجتمع های مسکونی اشاره کند.
به طور کلی اساسنامه و آیین‌نامه داخلی مجتمع های مسکونی باید شامل موارد ذیل باشد:
اساسنامه:
مقدمه
فصل اول: مشخصات
فصل دوم: ارکان مجتمع
الف– مجامع عمومی ب– تشکیل مجامع عمومی ج- وظائف و اختیارات مجمع عمومی عادی سالانه د- وظائف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده هـ- هیأت مدیره
فصل سوم: امور مالی مجتمع
فصل چهارم: حقوق و وظایف مالكان
فصل پنجم: انجام عملیات ساختمانی و تغییرات داخلی در مجتمع ها
فصل ششم: هزینه‌ها و عوارض و مالیات های مربوط به قسمت‌های مشترك و نحوه وصول آنها
فصل هفتم: ذخیره احتیاطی تعویض و نوسازی
فصل هشتم: نقل و انتقال، اجاره و حق استفاده و سكونت
فصل نهم– بیمه مجتمع
فصل دهم– مقررات متفرقه
آیین نامه داخلی:
بخش اول ـ اصول کلی
بخش دوم ـ شرایط عمومی
بخش سوم ـ جرائم
بخش چهارم ـ مقررات متفرقه